Jobs

Brak aktualnych ofert pracy

07.04.2017
Instytut BioInfoBank Sp. z o.o. w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko pracownika naukowo-technicznego

Wymagania:
• Ukończone studia o profilu biotechnologia/biologia molekularna
• Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem technik: klonowania genów, PCR, RT-PCR, izolacji kwasów nukleinowych, nadekspresji w układzie prokariotycznym, izolacji białek, oczyszczania białek z wykorzystaniem chromatografii
• Dobra organizacja pracy, wysoka efektywność
• Jęz. angielski komunikatywny w mowie i piśmie
• Życzliwość, kultura osobista, umiejętność współpracy i otwartej komunikacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres info@bioinfo.pl do 20 kwietnia.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

 

07.04.2017
Instytut BioInfoBank Sp. z o.o. w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko pracownika technicznego

Wymagania:
• Ukończone studia o profilu biotechnologia/biologia molekularna
• Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem technik: klonowania genów, PCR, izolacji kwasów nukleinowych, izolacji białek, nadekspresji białek
• Dobra organizacja pracy, wysoka efektywność
• Życzliwość, kultura osobista, umiejętność współpracy i otwartej komunikacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres info@bioinfo.pl do 20 kwietnia. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

 

02.11.2016
Zapytanie ofertowe na stanowisko: pracownik naukowy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa badawcza obejmuje następujące zadania:
• Prace w zakresie przygotowania konstrukcji genetycznych: projektowanie konstrukcji i starterów do PCR/sekwencjonowania, analiza wyników sekwencjonowania, analizy sekwencji in silico
• Prace w zakresie oczyszczania i analizy białek: projektowanie eksperymentów oczyszczania chromatograficznego; analiza wyników z poszczególnych etapów izolacji i oczyszczania.
Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie, praca w niepełnym wymiarze czasu – do 40 godzin miesięcznie

II. WYMAGANIA – WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) Doświadczenie w analizach sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych in silico
b) Doświadczenie w przygotowywaniu konstrukcji genetycznych do nadekspresji białek
c) Doświadczenie w nadekspresji w E.coli i oczyszczaniu rekombinowanych białek, w tym w wykorzystaniu technik chromatograficznych
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV Oferenta.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
2. Złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV.
3. Złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
2. Oferta musi:
a) Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
b) Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
a) Zawierać, co najmniej cenę brutto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert) za roboczogodzinę.
b) Zawierać wszystkie wymagane załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. CV Wykonawcy

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta może być dostarczona:
• osobiście do siedziby: Instytut BioInfoBank Sp. z o.o. ul. Rubież 46 H lok. 245, 61-612 Poznań lub
• przesłana pocztą na adres: Instytut BioInfoBank Sp. z o.o. ul. Rubież 46 H lok. 245, 61-612 Poznań lub
• przesłana mailem na adres: info@bioinfo.pl

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Do 30 listopada 2016

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami;
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)
3. Sposób dokonywania oceny:
Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny przez co najmniej dwóch Oferentów, Zamawiający powoła na kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Oferenci zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen – 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen – 0 pkt;
• pozostałe: 10 – (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.